Aktuelt

Skolemuseumslaget i Rogaland

v/ Marta Gudmestad, Lyngvollveien 7,

4017 Stavanger.

Tlf. 51588405/91350806.

E-post: m-gudmes@online.no.

 

                                                                                                                           Stavanger, oktober 2017

 

 

 

 

Heimeside (webside) for Skolemuseumslaget i Rogaland

Årsmøtet for Skolemuseumslaget 21.03.17 drøfta redaktørsituasjonen for årboka. Møtet vedtok at det ikkje skulle gi ut årbok i år, men at det var ønskjeleg å arbeida mot ei årbok for 2018.

I staden for årboka har styret fått utvikla ei eiga heimeside (webside) for laget. På denne sida er det mellom anna lagt ut informasjon om laget, nokre av dei siste årbøkene og ei rekkje artiklar om ulike emne. Medlemmene finn denne sida ved å gå inn på internett og bruka adressa: www.skolemuseumslaget.no. Styret tek sikte på å leggja ut fleire artiklar etter kvart.

Det vil vera kjekt om medlemmer i laget sender inn artiklar/innlegg, til dømes minne frå eiga skoletid, som dei anten har skrive sjølve eller som dei har fått av andre. Artiklar/innlegg kan sendast til Sigmund Sunnanå på e-post adresse: sigmund.sunnana@gmail.com

Vi vil også setja pris på om medlemmene hjelper til med å spreia kjennskapen til denne heimesida, til dømes ved å leggja ut lenker til venner og kjente. Endå om medlemmene ikkje får artiklar i ei årbok slik som før, kan ein nå finna årbokartiklar på nettet. Vi vonar at medlemmene vil verdsetja denne ordninga.

Vi ber om at medlemmene sender sine e-postadresser til m-gudmes@online.no med kopi til sigmund.sunnana@gmail.com. Dersom nokon av medlemmene ikkje har internett, men ønskjer å få tilsendt på papir oversikt over artiklar/innlegg som blir lagt ut på heimesida og eventuelt kopi av artiklar/ innlegg, kan dei melda frå til Sigmund Sunnanå om dette. Hugs namn og adresse.

Årsmøtet vedtok at medlemskontingenten framleis skulle vera kr 100,-. Styret treng midlar til utvikling og drift av heimesida m.m. Faktura for medlemskontingent ligg ved dette brevet. Spørsmål eller kommentarar som gjeld heimesida kan sendast til Sigmund Sunnanå, Øvre Stokkavei 44, 4023 Stavanger. Tlf. 97191891. E-postadresse: sigmund.sunnana@gmail.com eller til Marta Gudmestad, Lyngvollveien 7, 4017 Stavanger. Tlf. 51588405/91350806.
E-post: m-gudmes@online.no.

 

Helsing

Sigmund Sunnanå                                                                                      Marta Gudmestad